Privatnost podataka

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI 

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo LURETI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, J.J.Strossmayera 20, 31 208 Petrijevci, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030146615, osobni identifikacijski broj (OIB): 74111443692 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo: 

LURETI društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, J.J.Strossmayera 20, 31 208 Petrijevci, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 030146615, osobni identifikacijski broj (OIB): 74111443692.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail : luretijdoo@gmail.com

LURETI d.o.o., Petrijevci, J.J.Strossmayera 20, OIB: 74111443692 kao pravna osoba koja obavlja djelatnost organizacije poslovnih seminara, redovitih usavršavanja odobrenih od nadležnih tijela RH, edukativnih programa, konferencija i poslovnih skupova obrađuje Vaše osobne podatke radi postizanja vlastite poslovne svrhe.
Ovom Politikom privatnosti LURETI d.o.o. daje na uvid način obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.
Ova Politika privatnosti usklađena je sa Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tesktu GDPR).
Stupanjem u ugovorni odnos sa LURETI d.o.o. povjeravate nam svoje osobne podatke.

OBRADA PODATAKA
I.

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno zakonskim i ugovornim obvezama, obvezama javnog interesa te sukladno legitimnom interesu.

Društvo u svom poslovanju obrađuje Vaše osobne podatke, prije, za vrijeme i nakon Vašeg sudjelovanja na edukacijama, seminarima, konferencijama ili poslovnim skupovima, prilikom posjete službenoj web-stranici ili prilikom slanja reklamnih poruka i materijala.

A.1. Osobne podatke prikupljamo prije gore navedenih aktivnosti u slučaju kada nam se javite e-mailom, odgovorite na naš poziv koji Vam je upućen e-mailom ili na drugi način sa željom za pohađanjem naših edukacija ili slično. Primjerice tada prikupljamo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, kontakt (e-mail, broj telefona ili mobitela), Naziv tvrtke, adresa, OIB kontakt, U slučaju edukacija iz Javne nabave prikupljamo i zakonom određene podatke nadležnih tijela RH (Ministarstvo gospodarstva, Uprava za Javnu nabavu ( datum rođenja, OIB polaznika) koje na zakonom propisanom obrascu (izvještaj sa održanog redovitog usavršavanja ili programa izobrazbe) dostavljamo Ministarstvu gospodarstva Upravi za javnu nabavu radi njihovog evidentiranja za dodjelu bodova ili certifikata u javnoj nabavi.

A.2. Također Vaše osobne podatke prikupljamo prije navedenih aktivnosti u slučaju da se na iste prijavite putem naše on-line prijave na službenoj stranici. Prikupljamo iste podatke kao u članku A.1.

A.3. Vaše osobne podatke obrađujemo pri slijedećem pozivanju Vas na naše edukacije.

A.4. Vaše osobne podatke Društvo obrađuje prije gore navedenih aktivnosti, točnije odašilje reklamne materijale na Vašu e-mail adresu koju je prikupio sa službenih stranica Vašeg poslodavca ili koja je javno objavljena na internetu, te koju ste nam dali prilikom sudjelovanja na našim edukacijama.

Izravni marketing sukladno GDPR uredbi smatra se legitimnim interesom voditelja obrade, temeljem čega Društvo ima ovlaštenja na navedeni način nuditi Vam svoje usluge.

B.1. Vaše podatke obrađujemo za vrijeme trajanja edukacija ili slično. Primjerice radi evidentiranja Vašeg prisutstva na istima, radi izrade uvjerenja o završenoj edukaciji ili seminaru koje glasi na ime i prezime polaznika.

C.1. Vaše osobne podatke obrađujemo i nakon završenih edukacija ili slično kako bismo Vam poslali reklamne poruke putem e-maila vezano uz naše poslovanje, a koje bi Vas mogle zanimati.

Za navedeno slanje novih ponuda ovlašteni smo sukladno našem ugovornom/legitimnom interesu, budući da ste temeljem postojećeg ili ranijeg poslovnog odnosa možda zainteresirani za slične proizvode ili usluge u kojima sudjelujete ili ste sudjelovali.

Nadalje, svi Vaši osobni podaci koji se prosljeđuju trećima a radi ispunjenja naših zakonskih i ugovornih obveza ili legitimnog interesa prosljeđuju se sukladno našem nalogu (primjerice poštanske usluge, usluge održavanja web stranice, usluge e-mail korespondencije)

Društvo pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti kao što su slanje i distribucija naših reklamnih ponuda, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte te održavanje službene web stranice koja prikuplja određene podatke.

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

– Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

.- Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca, smartlook.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima  čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

SVRHA OBRADE
I.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je mogućnost evidentiranja svih polaznika na određene aktivnosti, osiguravanja adekvatnog prostora za održavanje aktivnosti, izrada uvjerenja o završenoj edukaciji ili slično po završetku istih koje glase na ime i prezime polaznika sa potrebni podacima koje nalažu zakoni i pravilnici nadležnih tijela u RH.

Također svrha obrade je potrebna radi osiguravanja dokaza o pohađanju polaznika u slučaju eventualnih spornih zaostalih potraživanja Društva. Nadalje, radi zakonitog izdavanja računa na ime polaznika i slično, te pozivanja e-mailom na buduće edukacije koje organiziramo.

Zaključno, svrha je određena u ispunjavanju legitimnog interesa radi izravnog marketinga

Društva

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA
I.

Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga a u slučaju kada niste postali naš klijent brišemo u roku dvije godine.
Međutim, osobne podatke naših klijenata čuvamo na duži period, zbog zakonskih odredbi. Prema Zakonu o obveznim odnosima, trogodišnji rok zastare ili duže pri pokretanju spora.
Također, Vaše podatke – podatke postojećih ili bivših klijenata obrađujemo sve do Vašeg opozivanja odnosno zabrane korištenja Vaših podataka, na što imate pravo odjaviti se  slanjem poruke na službenu e-mail adresu Društva ili slanjem dopisa na sjedište društva.

II.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo izvan granica Europske Unije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
I.

Društvo jamči odgovarajući stupanj sigurnosti fizičkim, elektronskim i administrativnim mjerama a sve kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju.

Pristup Vašim osobnim podacima omogućen je samo ovlaštenim zaposlenicima, pružateljima usluga kojima je nužno iz poslovnih razloga ili su im nužni zbog obavljanja posla.

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

VAŠA PRAVA
I.

  • Pravo na ispravak podataka koji su netočni, nepotpuni;
  • Pravo na brisanje podataka koji su nepotrebni ili su izgubili svrhu obrade, osim onih za koje zakon nalaže čuvanje u propisanim rokovima;
  • Pravo na prijenos podataka koje obrađujemo u strukturiranom i jednostavnom obliku;
  • Pravo na prigovor i žalbu u slučaju da smatrate da se sa Vašim podacima postupa nezakonito;
  • Pravo na povlačenje privole (suglasnosti) za zaprimanje naših reklamnih ponuda.

Sva gore navedena prava možete ostvariti podnošenjem Zahtjeva na službenu e-mail adresu ili na adresu sjedišta društva navedenu u poglavlju Opće informacije ove Politike privatnosti.

Na Vaš Zahtjev imamo obvezu odgovoriti u roku od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu 24.05.2018. godine.

latest android games

|

popular android games